ANBI-Status

De Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg en zijn donateurs belastingvoorbeelden kunnen gaan genieten.

Giften aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens de de Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg.

Een voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-Status is dat de stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

Naam stichting:

Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg

Contactgegevens: Contactpagina

Doelstelling: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Activiteiten te organiseren die aansluiten op de interesses van de doelgroep. Het financiële doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:

Jaarlijkse bijdrage van sponsors;

Jaarlijkse donaties van ondersteunende donateurs;

Waar mogelijk subsidie en donaties;

Schenkingen, erfstellingen en legaten;

Andere verkrijgingen en baten;

Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de stichting ook op langer termijn mede kunnen waarborgen. Het werven van fondsen ten einde het e.e.a. mogelijk te maken. Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting is daarmee een van de belangrijkere afgeleiden om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven maken.

Beleidsplan: Klik hier

Bestuursamenstelling: het bestuur is conform de statuten van de Stichting samengesteld en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en zes leden.

Naam van bestuurders:

Voorzitter: Arie Slob
Penningmeester: Peter van Duin
Secretaris:  Corry van den Berg
Bestuurslid Marijke Post
Bestuurslid Kees Hoogenboezem
Bestuurslid Arina Kroon
Bestuurslid Cees Schep
Bestuurslid Guus de Jongh
Bestuurslid Jan de Kreij

Beloningsbeleid: De bestuurders en vrijwilligers, ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet. De vrijwilligers die de deelnemers begeleiden bij de activiteiten worden niet  betaald, wel mogen zij hun reiskosten declareren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording: De enige daadwerkelijke kosten van de stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder andere: bankkosten, postzegels, cartridges en de kosten voor hosting en domeinnaamregistratie. Elk nieuw kalenderjaar wordt het beleidsplan geactualiseerd.