1. Inleiding

De Stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg. De stichting is gevestigd in de gemeente Molenlanden.

De stichting heeft ten doel:

Het bijeen brengen van financiële middelen voor het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van alle bewoners van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg.

Het bevorderen van de sociale wisselwerking tussen de bewoners van de wooncomplexen en de inwoners van Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen.

2. Algemene doelstellingen van de Stichting

Het primaire doel van de Stichting is een positieve bijdrage te leveren aan het woon- en leefklimaat van de bewoners van het wooncomplex.

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De gehele stichting wordt gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt.

3. Beleidsdoelstellingen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Activiteiten te organiseren die aansluiten op de interesses van de doelgroep;
 • Het financiële doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:
  • Jaarlijkse bijdrage van sponsors;
  • Jaarlijkse donaties van ondersteunende donateurs;
  • Waar mogelijk subsidie en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Andere verkrijgingen en baten.

Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de stichting ook op langer termijn mede kunnen waarborgen.

Het werven van fondsen ten einde het e.e.a. mogelijk te maken. Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting is daarmee een van de belangrijkere afgeleiden om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven maken.

4. Organisatorische doelstellingen

Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de stichting. Het bestuur streeft er naar om personen uit de doelgroep een bestuurlijke rol te laten vervullen en de link met de doelgroep te waarborgen.

De vrijwilligers die de deelnemers begeleiden bij de activiteiten worden niet  betaald, wel mogen zij hun reiskosten declareren.

De enige daadwerkelijke kosten van de stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder andere: bankkosten, postzegels, cartridges en de kosten voor hosting en domeinnaamregistratie. Elk nieuw kalenderjaar wordt het beleidsplan geactualiseerd.

5. Bestedingsbeleid

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten van de stichting.

6. Vermogensopbouw en -beheer

Met betrekking tot de opbouw van het vermogen moet de stichting gerekend worden tot de zogenaamde hybride fondsen. Dat houdt in dat er zowel fondsenwervende activiteiten plaats vinden teneinde de (lopende) projecten te financieren. Terwijl er tevens sprake is van vermogensopbouw, om ook op de langere termijn projecten van enige omvang mogelijk te maken en een reserve te hebben bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring.

Het vermogen van de stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de stichting, uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een rekening courant en op een spaarrekening. Het deel bedoeld voor een lange termijn wordt op een spaarrekening aangehouden om een hoger rendement te realiseren. Beleggingen in aandelen en/of vastrentende waarden worden uitgesloten gezien de risico’s die voor de stichting van deze omvang niet verantwoord zouden zijn.

Bij iedere  vergadering wordt aan het gehele bestuur schriftelijk verslag uitgebracht over het resultaat van inkomsten en uitgave, a.d.h.v. een daartoe door de penningmeester opgesteld overzicht (spreadsheet). Tevens wordt een jaaroverzicht gemaakt van de te verwachten kosten en uitgaven.

Ieder jaar worden de cijfers door het bestuur gecontroleerd. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af. De hiervoor bedoelde stukken worden ten minste 10 jaren bewaard.

De jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten) dient verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde financiële beleid en dient het bestuur haar goedkeuring hier over uit te spreken en wordt de penningmeester gedechargeerd.